Neptun Scene

Vedtekter

Vedtekter for Neptun Scene
(rev. 17.02.23)

§1 Navn

Klubbens navn skal være Neptun Scene. Klubben ble konstituert under navnet Blues Invest 28. august 1999.

§2 Form, tilslutning

Neptun Scene er en uavhengig, ideel musikk klubb med siktemål å være aktiv og å gi sine medlemmer et mest mulig fast tilbud.
§3 Formål

Neptun Scene har som formål å fremme rytmisk musikk i Vesterålen. Dette skal gjøres gjennom:
• Å ivareta rytmisk musikk som musikkform, og å heve musikk på lik linje med annen kulturell virksomhet.
• Å gi et tilbud for konserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte, forskjellige steder i Vesterålen.
• Å spre kunnskap om musikk, og å legge forholdene til rette for å lære å utøve musikk gjennom øvingslokaler og instruksjon.
• Å ivareta og fremme interessene til lokale, nasjonale og internasjonale utøvere av rytmisk musikk.
For å endre foreningen formål kreves 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet.

§4 Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår

En hver person som slutter seg til Neptun Scene sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale årskontingent, av årsmøtet den 17. februar 2023 fastsatt til kr. 200,-. For medlemmer under 26 år er årskontingenten kr. 100,- . Medlemskapet gjelder for ett år.
Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av foreningen, eller ved strykning.
Medlemmene har rett til:
• Gjennom demokratiske avgjørelser å delta i foreningens ledelse og bestemme dens former og virksomhet.
• Å komme inn til medlemspris på alle arrangementer i regi av klubben.

§5 Tap av medlemskap

Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt senest 1 uke før årsmøtet finner sted. Strykning foretas av klubbens styre.
Et hvert medlem som åpenbart motarbeider Neptun Scene sine vedtekter eller vedtak i styret eller på årsmøtet, kan av styret eller årsmøtet ekskluderes for en kortere eller lengre periode.
Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6 Årsmøtet og medlemsmøter

Årsmøtet er Neptun Scene sin høyeste myndighet.
Årsmøtet holdes 1 gang pr. år, senest innen utgangen av februar måned, og kalles inn med minst 2 ukers varsel.
Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmeldingen og årsregnskap, samt behandle foreningens program og budsjett for inneværende / etterfølgende år så langt dette foreligger.
Årsmøtet skal velge et ansvarlig styre på minst 5 medlemmer, samt minimum 2 vararepresentanter. Leder velges for 1 år, kasserer for 2 år, inntil 50% av styremedlemmene for 1 år og resterende styremedlemmer for 2 år.
Protokoll fra årsmøtet må være medlemmene i hende senest 6 uker etter at årsmøtet har funnet sted.
Medlemsmøter arrangeres når styret finner det nødvendig, men minst 2 ganger i året.
Samtlige medlemmer som er tilstede, og som har betalt kontingent for det år årsmøtet skal behandle, har stemmerett. Unntatt er styret i saker hvor styret anses inhabil og ved behandling av årsmelding og årsregnskap.
Vedtak på årsmøtet og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.


§7 Styret


Styrets hovedoppgave er å i vareta Neptun Scene sin funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet.
Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøter. Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.
Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 4 ganger i året, to i første halvår, og to i annet. Styret skal føre vedtaksprotokoll.
Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§8 Økonomi

Regnskap føres av kasserer innen styret. Revisjon av bøker og bilag gjøres av revisor. Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.
Underskudd av arrangement skal kunne dekkes opp av klubbens driftsregnskap. Prosentdel av overskudd på arrangement, kan avsettes på egen fondskonto, til dekning av fremtidige underskudd. Prosentandelen fastsettes til en hver tid av styret.
Det føres egne regnskaper for arrangementer.


§9 Oppløsning

Oppløsning av Neptun Scene kan kun vedtas av årsmøtet etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindertallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av Neptun Scene sine vedtekter. Ved oppløsning skal årmøtet disponere midler etter formålsparagrafen.

§10 Vedtektsendringer

En vedtektsendring kan kun foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.